Dlaczego, jeśli nie zjem wafla raz w tygodniu, muszę wejść do szafy z obcym mężczyzną?

Najprościej mówiąc: to zachowanie wynika z obowiązującej wśród katolików konwencji społecznej, która dla katolików jest oczywista i niedostrzegalna: lekcja-religii.pl/dlaczego-jes

soc.citizen4.eu/proxy/da/aHR0c

*Dlaczego, jeśli nie zjem wafla raz w tygodniu, muszę wejść do szafy z obcym mężczyzną? – tym prowokacyjnym pytaniem otwieramy listę 365 pytań na każdy dzień roku. – Lekcja Religii*
lekcja-religii.pl soc.citizen4.eu/display/94d439

Follow

@miklo
W życiu bym nie rozwinąłbym zdania o wafli w ten sposób. Widać, że konwencja kulturowa działa na tym łez padole.

Sign in to participate in the conversation
En OSM Town | Mapstodon for OpenStreetMap

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!