Nevíte o nějakém "Čau lidi" současné vlády? Kde by se jednou za týden shrnulo co za týden vláda důležitého udělala? #czechpost

@mirek Me to posila denikn.cz kazdy vecer do mailu.

Follow

@mirek Což ale není odpověď na otázku, protože je to denně a o všem :/

Sign in to participate in the conversation
En OSM Town | Mapstodon for OpenStreetMap

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!