RT @PiotrSzafraski4@twitter.activitypub.actor

1/20 Dla kombinatu Turów, ludzi tam pracujących, regionu i całej Polski jest dobra droga wyjścia z dzisiejszej awantury. Od roku istnieje propozycja konwersji wyrobiska w gigantyczną elektrownię szczytowo-pompową: cire.pl/pliki/1/2020/prezentac

🐦🔗: twitter.com/PiotrSzafraski4/st

Follow

@piotrsikora
2,3 GW to byłaby najmocniejsza w Europie i w pierwszej piątce światowych elektrowni szczytowo-pompowych.

Sign in to participate in the conversation
En OSM Town | Mapstodon for OpenStreetMap

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!