Follow

Sa'ming balitaktakan kahapon, pinaliwanag ni Bunny ang kanyang palagay ukol sa tagumpay ng mga kilusan nag-tataguyod ng mga wari-waring ideya, at ang papel na ginagampanan ng mga promotor, kunsintidor. At dinadag pa dito ni Mikko ang mga oripun.

Sino'ng nagsabing mapa at teknolohiya lang ang pinag-uusapan sa mga pulong? 🙃

Sign in to participate in the conversation
En OSM Town | Mapstodon for OpenStreetMap

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!